MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

VIĐENJA POSLUŠNICE OLGEViđenja poslušnice Olge zapisano je u kijevskom Pokrovskom manastiru brigom mati igumanije Sofije Grinjevoj 1917. Godine. Mlada Olga bila je slabo pismena devoj�?ica sa sela, poslušnica u Ržiš�?evom manastiru, metohu Pokrovskoga manastira.

21. februara 1917. godine u utorak, druge nedelje Velikog posta, u pet sati ujutru poslušnica Olga utrčala je u časovnicu i učinivši tri zemna poklona, rekla monahinji-čtecu koju je došla da zameni: “Molim oproštaj, matuška, i blagoslovite: došla sam da umrem.!Da li šaleći se ili ozbiljno, monahinja joj odgovori: “Bog blagoslovio, u dobar čas! Bila bi srećna, kada bi u tim godinama umrla! Olgi je tada bilo oko četrnaest godina. Olga sede na krevet u časovnici i usnu, a monahinja nastavi da čita. U pola sedam ujutru sestra je počela da budi Olgu, ali se ona nije pomerala, niti odazivala. Došle se druge sestre i takođe pokušale da je probude, ali isto bezuspešno. Disanje je kod Olge bilo prestalo i lice je dobilo mrtvački izgled. Prošlo je tako dva časa uznemirenosti i zabrinutosti sestara zbog obamrle. U međuvremenu je Olga počela da diše i zatvorenih očiju polusvesno progovorila: “Gospode, kako sam zaspala!Olga je tako spavala nepomi�?no, ne budeći se. Takvo njeno stanje potrajalo je �?etrdeset dana, koje je provela bez jela, samo na �?udesan na�?in primajući Sveto Pri�?ešće i povremeno se oglašavajući u stanju nesvesti. U snu je mnogo govorila, govorila je takve stvari da su na nju obratili pažnju i po�?eli da zapisuju. Od njenih re�?i zapisane se sledeće:“U nedelju pre utorka druge sedmice posta u snu sam videla Anđela i on mi je zapovedio da u utorak odem u �?asovnicu da tamo umrem, ali da o tome prethodno ništa ne govorim. Kada sa u utorak ujutro pošla u �?asovnicu (kapelu), osvrnuvši se natrag, ugledala sam �?udovište u liku psa, koje je tr�?alo na zadnjim nogama u stopu zamnom. U prestravljenosti po�?ela sam da bežim i kada sam utr�?ala u �?asovnicu, u uglu gde su ikone, ugledala sam svetoga Arhistratiga Mihaila, a sa strane smrt sa kosom. Prestravila sam se, prekrstila i legla na krevet, misleći da umirem. Smrt mi je pristupila i ja sam bila lišena osećaja. Zatim mi se svest vratila i ugladala sam Anđela:pristupio mi je, uzeo me za ruku i poveo po nekom mra�?nom i neravnom mestu. Došli smo do provalije. Anđeo je pošao napred, po uskoj dasci, a ja sam se zaustavila i ugledala ne�?astivog, koji me je mamio k sebi, ali ja sam nagla da bežim od njega k Anđelu. Daska pružena preko provalije bila je tako uska da sam se plašila da preko nje pređem, ali Anđeo me je poveo, davši mi ruku, i pošli smo zajedno nekim uskim putićem. Iznenada, Anđeo se skrio od moga pogleda i istoga trenutka pojavilo se mnoštvo besova. Po�?ela sam da dozivam Majku Božiju u pomoć. Besi su magnoveno iš�?ezli i Anđeo se ponovo javio i mi smo nastavili put. Došavši do neke gore, opet smo sreli besove hartijama (spiskovima grehova) u rukama. Anđeo ih jeuzeo iz ruku besovskih, predao meni i naredio mi da ih iscepam. Na našem putu besi su se još pojavljivali, ne jednom, a jedan od njih, kada sam bila zaostala za svojim nebeskim putovođom, nastojao je da me zaplaši, ali se pojavio Anđeo, a ja sam na gori ugledala u svom rastu njenom Majku Božiju i uzviknula: “Majko Božija! Tebi je ugodno da me spasiš! Spasi me!�?Pala sam na zemlju, a kada sam se podigla, Majka Božija postala je nevidiva. Po�?elo je da sviće. Na putu smo ugladali crkvu, a pod planinom vrt. U tome vrtu neka drveta su tek bila u cvetu, a druga su već imala plodove. U vrtu sam ugledala kuću. Upitah Anđela: “Čija je to kuća?�?Ovde živi monahinja Apolinarija. To je bila monahinja iz našeg manastira , koja se nedavno upokojila. Tu sam opet izgubila iz vida Anđela i shvatila sam da se nalazim kraj ognjene reke. Tu reku trebalo je da pređem. Prelaz je bio vrlo uzan i po njemu se moglo ići ne druga�?ije, nego samo kora�?ajući nogom pred nogu. Sa strahom sam stala da prelazim i nisam uspela da stignem do sredine reke, kada sam u njoj ugledala strašnu glavu sa ogromnim buljavim o�?ima. Sa otvorenim �?eljustima i isplaženim, veoma duga�?kim jezikom. Trebalo je da prekora�?im preko jezika toga �?udovišta i bilo mi je tako strašno, da nisam znala šta da radim. I tu, neo�?ekivano, na onoj strani reke ugledala sam svetu velikomu�?enicu Varvaru. Zamolila sam je za pomoć i ona je pružila ruku i prevela me na dugu obalu. I kada sam već prešla ognjenu reku, osvrnuvši se, ugledala sam u njoj i drugo �?udovište: ogromnog zmaja sa visoko podignutom glavom i razjapljenim �?eljustima. Sveta velikomu�?enica objasnila mi je da tu reku mora da pređe svako i da mnogi padaju u �?eljusti jednoga od tih �?udovišta.Put sam dalje nastavila da putujem sa Anđelom i uskoro ugledah veoma duga�?ku lestvicu kojoj, �?inilo se, kraja nije bilo. Penjući se njome, došli smo do nekog tamnog mesta, gde sam iza ogromne provalije spazila mnoštvo ljudi koji primaju pe�?at Antihrista: njihov udio bio je u toj strašnoj i smradnoj provaliji… Tamo sam, pak, videla i veoma lepog �?oveka bez brkova i bez brade. Bio je odeven sav u crveno. Naizgled, imao je oko 28 godina. On je prošao pored mene vrlo brzo, ta�?nije protr�?ao. Dok mi se približavao, �?inio mi se neobi�?no lepim, a kada je prošao i kada sam ga pogleala, pokazalo se da je to Antihrist. “Ko je to?�?“To je Antihrist�? , odgovori Anđeo, glavom onaj Antihrist koji će mu�?iti sve hrišćane za svetu Veru, za svetu Crkvu i za Ime Božije.Na istom mestu videla sam nedavno prestavljenu monahinju našeg manastira. Na njoj je bila gvozdena mantija, kojom je bila sva pokrivena. Monahinja je nastojala da se ispod nje izvu�?e i silno se mu�?ila. Povukla sam rukom mantiju:stvarno je bila gvozdena. Ta monahinja je preklinjala da zamolim sestre da se mole za nju.Na istom tom tamnom mestu videla sam ogroman kotao. Pod kotlom je bio raspaljen oganj. U njemu je kipjelo mnoštvo ljudi i žena: neki od njih su kri�?ali. Tamo su bili muškarci i žene. Iz kotla su iskakivali besovi i nalagali poda nj drva. I druge ljude sam tamo videla kako stoje na ledu. Bili su samo u rubaškama i drhtali su od studeni: svi su bili muškarci i žene. Još sam videla tamo i veoma prostranu zgradu i u njoj takođe mnoštvo ljudi. Kroz uši njihove bile su provu�?ene gvozdene žice, oka�?ene za tavanicu. Za ruke i noge njihove bilo je privezano ogromno kamenje. Anđeo mi je objasnio da su to svi oni koji su se u hramovima Božijim držali sablažnjavajuće nepristojno i sami razgovarajući i druge slušajući. Kamenje za noge bilo je privezano onima koji su u crkvi hodali s mesta na mesto: sami nisu na miru stajali niti su drugima davali da stoje u miru. Za ruke je kamenje bilo privezano onima koji su nepravilno i nemarno na sebe stavljali krsni znak u hramu Božijem. Sa toga tamnog i užasnog mesta sa Anđelom sam po�?ela da se dižem gore i stigla sam do velike, bele kuće. Kada smo u ovu kuću ušli, ugledala sam u njoj neobi�?nu svetlost. U toj svetlosti stajao je veliki kristalni sto i na njemu su sedeli sveti Proroci, Mu�?enici i drugi Sveti. Svi oni bili su u raznobojnim odeždama, blistajući �?udesnom svetlošću. Nad svim tim svetih ugodnika Božijih sedeo je naš Gospodar Nikolaj Aleksandrovi�?, okružen Anđelima. Gospodar je bio u potpunom carskom odejanju, u blistavom belom ogrta�?u i držao je desnom rukom žezlo. Bio je okružen Anđelima, a Spasitelj najvišim Nebeskim Silama. Zbog jarke svetlosti, u Spasitelja sam mogla da gledam sa naporom, a u zemaljskog cara gledala sam slobodno.Sveti mu�?enici vodili su međusobno razgovor i radovali se što je nastupilo poslednje vreme i što će njihov broj da se uveća, budući da će hrišćane uskoro mu�?iti zbog nemanja pe�?ata. Slušala sam kako su mu�?enici govorili da će crkve i manastiri biti uništeni , a pre toga će iz manastira izagnati one koji žive u njima. A mu�?itelji će kinjiti ne samo monahe i sveštenstvo, nego sve pravoslavne hrišćane, koji ne budu primili pe�?at i budu stajali za ime Hristovo za Veru i Crkvu.Još sam slušala kako su govorili da našega Gospodara više neće biti i da se vreme svega zemaljskog bliži kraju. Tamo sam �?ula i to da će se pod Antihristom Sveta Lavra podići na nebo. Svi sveti ugodnici Božiji otići će sa svojim telima takođe na nebo, i svi koji žive na zemlji, izabranici Božiji, biće takođe uzdignuti na nebo.Od te trpeze Anđeo me je poveo na drugu ve�?eru, tamo je stajao sto nalik na prvi, ali nešto manji. U velikoj svetlosti sedeli su za stolom sveti patrijarsi, mitropoliti, episkopi, arhimandriti, sveštenici, monasi i mirski sveštenici, u nekim naro�?itim odejanjima. Svi ti Sveti bili su u radosnom raspoloženju. Dok sam ih posmatrala, i mene je obuzela neka neobi�?na radost. Uskoro mi se kao saputnica pojavila sveta Teodosija, a Anđeo se skrio. Sa njom sam krenula dalje i podigla se na neku prekrasnu visinu. Tamo je bio vrt sa cvećem i plodovima, a u vrtu mnogo mališana i devoj�?ica u belim haljinama. Poklonili smo se jedni drugima i oni su �?edesno zapevali:�?Dostojno jest…�? U daljini sam ugledala neveliku goru, na njoj je stajala Majka Božija. Gledajući je, neopisivo sam se radovala. Sveta mu�?enica Teodosija povela me je zatim u druge rajske obitelji. Prvo na vrhu gore ugledali smo obitalište neopisane krasote, okruženo ogradom od bleštavog, prozra�?nog belog kamenja. Vrata toga obitališta odavala su osobito jarki blesak. Pri pogledu na njega osećala sam neku osobitu radost. Sveta mu�?enica mi je otvorila vrata i ja sam ugledala divnu crkvu od istog takvog kamenjakao ograda, samo još blistavijeg. Ta crkva bila je neobi�?ne veli�?ine i krasote. Sa njene desne strane nalazio se prekrasni vrt. I tu, u tom vrtu, kao i u prethodno viđenome, jedna drveta bila su sa plodovima u tom �?asu, dok su druga samo cvetala. Dveri crkve bile su otvorene. Ušli smo u nju i ja sam bila zaprepašćena njenom �?udesnom krasotom i bezbrojnim mnoštvom Anđela, koji su je ispunjavali. Anđeli su bili u blistavo belim odeždama. Prekrstile smo se i poklonile Anđelima, koji su u tom �?asu pevali “Dostojno jest�? i “Tebe Boga hvalimo�?.Pravi put iz toga obitališta poveo nas je do drugoga, sasvim sli�?nog prvome, ali nešto manje prostranom, lijepom i blistavom. I ta crkva bila je ispunjena Anđelima koji su pevali “Dostojno jest�?. Sveta mu�?enica Teodosija objasnila mi je da je ono prvo bilo obitalište viših Anđelskih slia, a ovo drugo nižih. Treće obitalište koje sam videla, bilo je sa crkvom bez ograde. Crkva u njemu bila je isto tako prekrasna, ali nešto manje blistava. Bilo je to po re�?ima moje saputnice, obitalište Arhijereja, Patrijarha, Mitropolita I Episkopa. Ne zalazeći u crkvu, pošle smo dalje i suput videle još nekoliko crkava. U jednoj od njih bili su monasi u belim odeždama i kamilavkama, među njima sam videla i Anđele. U drugoj crkvi bili su monasi zajedno sa ljudima iz sveta. Monasi su imali bele kamilavke, a ljudi iz sveta blistave vence. U sledećem obitalištu, u crkvi bile su monahinje obu�?ene sve u belo. Sveta mu�?enica Teodosija rekla mi je da su to shimonahinje. Shimonahinje u belim mantijama i kamilavkama, a sa njima i žene iz sveta sa blistavim vencima. Među monahinjama prepoznala sam neke monahinje i poslušnice naše, još žive i, među njima, umrlu mati našu Agniju. Upitala sam svetu mu�?enicu Teodosiju zašto su neke monahinje u mantijama, a druge bez mantija, a neke opet poslušnice naše u mantijama. Odgovorila je da će neke, koje se nisu udostojile mantije u zemaljskom životu, nje biti dostojne u budućem životu i , obrnuto, neke koje su zadobile mantije za života ovde, biće je tamo lišene.Idući dalje ugledale smo �?udesan voćnjak. Ušle smo u njega. U tom vrtu , kao i u ranije viđenima, jedna drveta su bila u cvetu, a druga sa zrelim plodovima. Vrhovi drveta splitali su se međusobno. Taj vrt bio je prekrasniji od svih pređašnjih. Tamo su se nalazile nevelike kućice, kao livene od kristala. U tome vrtu videle smo arhistratiga Mihaila koji mi je rekao da je taj vrt – stanište pustinoslužitelja. U njemu sam videla najpre žene, a idući dalje muškarce. Svi oni bili su u belim odeždamamonaškim i nemonaškim. Izlazeći iz vrta ugledala sam u daljini na bleštavim kristalnim stubovima kristalni krov. Pod tim krovom bilo je mnogo ljudi: monaha i hrišćana iz sveta, muškaraca i žena. Tu je sveti arhistratig Mihailo postao postao nevidiv.Dalje smo naišle na kuću:bila je bez krova, a njegova �?etiri zida bila su od �?istoga kristala. Osenjivao ga je uzdignuti , kao u vazduhu lebdeći krst zaslepljujućeg sjaja i krasote. U toj kući nalazilo se mnoštvo monahinja i poslušnica u belim odeždama. I ovde sam među njima videla neke iz našega manastira još žive.Još dalje stajala su dva kristalna zida, kao dva zida od kuće koja je tek po�?ela da se gradi. Dva druga zida i krova nije bilo. Unutra u podnožju zidova stajale su klupe: na njima su sedeli muškarci i žene u belim odeždama.Zatim smo ušle u drugi vrt. U njemu je stajalo pet kućica. Sveta mu�?enica Teodosija rekla mi je da te kućice pripadaju dvema monahinjama i trima poslušnicama našega manastira. Ona ih je imenovala, ali mi je zapovedila da imena njihova �?uvam u tajnosti. Oko kućica su rasle voćke – kod jedne limun, kod druge –kajsija, kod treće limun, kajsija I jabuka, kod �?etvrte – limun i kajsija. Plodovi sviju njih bili su zreli. Kod pete kućice drveta nije bilo , ali mesta za rasad već je bilo iskopano. Kada smi izlazile iz ovog vrta, morale smo da se spustimo negde dole. Tamo smo videle more, preko njega su preplivavali ljudi: jedni su bili u vodi do grla, kod drugih su se iz vode videle ruke, neki su prelazili na �?amcima. Mene je sveta Mu�?enica prevela peške.Još smo videle goru. Na gori u belim odeždama stajale su dve sestre našeg manastira. Iznad njih stajala je Majka Božija i pokazujući na jednu od njih, rekla mi: “Ovu ti dajem za tvoju zemaljsku majku!�?Od zaslepljujuće svetlosti, koja je izbijala od Carice Nebeske, zakrila sam o�?i. Potom je sve postalo nevidivo.Posle toga viđenja po�?ele smo da se podižemo na goru. Sva ta gora bila je zasijana cvetovima koji su divno mirisali. Između cveća bilo je mnoštvo stazica koje su se razilazile u raznim pravcima. Radovala sam se što je tu tako dobro i ujedno sam plakala, znajući da ću morati da se rastanem sa svim tim �?udesnim mestima i sa Anđelima i sa svetom Mu�?enicom.Upitala sam Anđela: “Reci mi gde ću morati da živim?�?Anđeo i sveta Mu�?enica su odgovorili: �?Mi ćemo svagda biti s tobom. A gde god da živiš, svugde treba trpeti!�?Tu sam opet ugledala svetog arhistratiga Mihaila. Kod Anđela koji me je pratio u rukama se ukaza Sveta Čaša i on me pri�?esti, rekavši da bi ina�?e “vrazi�? ometali moj povratak. Poklonila sam se svojim svetlim putovođama i oni su mi postali nevidljivi i sa velikom žalošću ponovo sam se obrela u ovom svetu. Svetigora, br.75-77, Usjekovanje 1998. god., str.47-50
Pročitano: 6974 puta